Quyết định

  • 01/01/2021 09:28

Quyết định về việc ban hành Qui chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học An Giang 2021

Xem tiếp

Quyết định

  • 01/10/2020 14:55

Quyết định về qui định mức học phí NH (2020-2021)

Xem tiếp

Quyết định

  • 01/10/2020 14:51

Quyết định về việc định mức thu quản lý chung nhiệm vụ KH và CN thực hiện tại trường ĐHAG

Xem tiếp

Quyết định

  • 01/01/2019 15:55

Quyết định về việc ban hành Qui chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học An Giang 2019

Xem tiếp

Quyết định

  • 02/01/2018 09:31

Quyết định về việc ban hành Qui chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học An Giang 2018

Xem tiếp

Quyết định

  • 02/01/2018 09:28

Quyết định về việc ban hành " Qui định chế độ làm việc của Giảng viên Trường Đại học An Giang"

Xem tiếp

Quyết định

  • 10/06/2017 09:24

Quyết định về việc ban hành " Qui chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học An Giang"

Xem tiếp

QUYẾT ĐỊNH

  • 06/02/2017 10:45

Quyết định về việc ban hành " Qui chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học An Giang" 2017

Xem tiếp

QUI CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ

  • 15/03/2016 09:11

Quyết định về việc ban hành " Qui chế chi tiêu nội bộ Trường Đại Học An Giang" 2016

Xem tiếp