Thông báo

  • 01/01/2021 08:47

Kính gửi: Cán bộ, viên chức Trường Đại học An Giang.

Xem tiếp

Thông báo

  • 05/10/2020 08:49

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 10/2020

Xem tiếp

Thông báo

  • 15/09/2020 15:01

Thông báo thu học phí chính qui HKI NH (2020-2021)

Xem tiếp

THÔNG BÁO BẢO HIỂM TAI NẠN THÂN THỂ SINH VIÊN NH (2020-2021)

  • 14/09/2020 14:57

Đề nghị các lớp lập danh sách gửi về phòng Kế hoạch- Tài vụ đến hết ngày 30/10/2020

Xem tiếp

Thông báo

  • 01/09/2020 15:09

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 09/2020

Xem tiếp

Thông báo

  • 03/08/2020 14:13

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 08/2020

Xem tiếp

Thông báo

  • 01/07/2020 14:11

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 07/2020

Xem tiếp

Thông báo

  • 01/06/2020 14:24

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 06/2020

Xem tiếp

Thông báo

  • 01/05/2020 14:22

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 05/2020

Xem tiếp

Liên hệ

  • 21/04/2020 11:30

Phân công nhiệm vụ viên chức (Áp dụng từ ngày 01/05/2020)

Xem tiếp