Thông báo học phí

STT

SỐ

NỘI DUNG

TẢI VỀ

1

231/TB-ĐHAG

V/v thu học phí đại học, cao đẳng chính qui năn học 2015-2016

03/09/2015

2

268/TB-ĐHAG

V/v thu học phí hình thức GDTX (VLVH) Khóa 8, Khóa 9, Khóa 10 HK1 năm (2015-2016)

06/10/2015

3

288/TB-ĐHAG

V/v điều chỉnh thời gian thu học phí đại học, cao đẳng chính qui năm học (2015-2016)

03/11/2015

4

289/TB-ĐHAG

V/V thu học phí với hình thức GDTX (VLVH) DT8QT, DT8KT1, DT8KT2, DT8NH HK1 (2015-2016)

04/11/2015

5

44-TB-ĐHAG

V/v thu học phí với hình thức GDTX (VLVH) DT8CN, DT8TT, DT8TH HKII (2015-2016)

23/02/2016

6

55-TB-ĐHAG

V/v thu học phí với hình thức GDTX (VLVH) DT9PN, DT9TT, DT10TT, DT10BT HKII (2015-2016) 

07-03-2016

7

139/TB-ĐHAG

V/v thu học phí với hình thức GDTX (VLVH) DT8KT1, DT8KT2, DT8NH, DT10KT,DT10QT HKII(2015-2016)

18-05-2016

8

166/TB-ĐHAG

V/v thu học phí với hình thức GDTX(VLVH) DL11GT HKII (2015-2016)

07-06-2016

9

175/TB-ĐHAG

V/v thu học phí với hình thức GDTX(VLVH) DT11QT HKII(2015-2016)

18-06-2016

10

183/TB-ĐHAG

V/v thu học phí với hình thức GDTX (VLVH) DT9QT, DT9KT HKII(2015-2016)

27-06-2016

 

Tin liên quan: