Đề nghị các lớp lập danh sách SV tham gia Bảo hiểm gửi về phòng Kế hoạch- Tài vụ đến ngày 30/09/2017

Đính kèm thông báo:

- BH Bưu Điện;

- BH Bảo Minh


Mẫu danh sách đăng ký (file)

+ SV thuộc chính sách ưu đãi liên hệ nộp hồ sơ theo thông báo cho cô Phương phòng Kế hoạch - Tài vụ.

Tin liên quan: