Đề nghị các đơn vị lập danh sách gửi về phòng Kế hoạch- Tài vụ trước ngày 27/12/2017 ...

Đề nghị các đơn vị lập danh sách gửi về phòng Kế hoạch- Tài vụ trước ngày 27/12/2017

Đính kèm Thông báo (file)

Mẫu danh sách đăng ký (file)

Tin liên quan: