Đề nghị các đơn vị lập danh sách gửi về phòng Kế hoạch- Tài vụ trước ngày 27/12/2016

Đề nghị các đơn vị lập danh sách gửi về phòng Kế hoạch- Tài vụ trước ngày 27/12/2016(file)

Đính kèm thông báo BH Bảo ViệtBH Bưu Điện
Mẫu danh sách đăng ký (file)

Tin liên quan: