Thông báo về việc chi trả lương T01+02/2022

Ngày 24/01/2022 nhà trường chi trả vào tài khoản cá nhân:

- Tiền Lương T01+02/2022

- Tiền Thu nhập tăng thêm T01+02/2022

- Trừ tiền tham gia bảo hiểm tai nạn năm 2022.

Tin liên quan: