Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 12/2021

Thời gian: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/12/2021

- Thu tiền Đóng góp ủng hộ quỹ "AN SINH XÃ HỘI" năm 2021 (đợt 2 theo Tờ trình số 562/TTr-ĐHAG ngày 29/06/2021)

- Truy lĩnh tiền PCƯĐ NH 2021-2022

- Truy thu tiền PCƯĐ NH 2020-2021& NH 2021-2022 (đợt 2)

Tin liên quan: