Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 08/2021

Thời gian: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/08/2021

- Thu tiền Đóng góp ủng hộ quỹ "AN SINH XÃ HỘI" năm 2021 (đợt 1 theo Tờ trình số 562/TTr-ĐHAG ngày 29/06/2021)

Tin liên quan: