Bí Thư - Lớp trưởng các lớp tham gia Bảo hiểm tai nạn năm học (2016-2017) lên phòng Kế hoạch - Tài vụ gặp cô Phương nhận thẻ BHTN

Bí Thư - Lớp trưởng các lớp tham gia Bảo hiểm tai nạn năm học (2016-2017) lên phòng Kế hoạch - Tài vụ gặp cô Phương nhận thẻ BHTN

Tin liên quan: