Cán bộ-Giảng viên thanh toán tiền mua mẩu vật, nguyên liệu hóa chất. Hợp đồng ghi đầy đủ 3 số tài khoản của Trường:

Cán bộ-Giảng viên thanh toán tiền mua mẩu vật, nguyên liệu hóa chất.

Hợp đồng ghi đầy đủ 3 số tài khoản của Trường:

1/ 3712.2.1061625.00000 (Tại Kho bạc nhà nước Tỉnh AG)

2/ 9523.2.1061625 (Tại Kho bạc nhà nước Tỉnh AG)

3/ 9527.2.1061625 (Tại Kho bạc nhà nước Tỉnh AG)

Tin liên quan: