Thông báo

  • 01/10/2021 08:24

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 10/2021

Xem tiếp

Thông báo

  • 01/09/2021 08:23

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 09/2021

Xem tiếp

Thông báo

  • 01/08/2021 08:22

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 08/2021

Xem tiếp

Thông báo

  • 01/07/2021 08:21

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 07/2021

Xem tiếp

Thông báo

  • 01/06/2021 08:21

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 06/2021

Xem tiếp

Thông báo

  • 01/05/2021 08:20

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 05/2021

Xem tiếp

Thông báo

  • 01/04/2021 08:18

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 04/2021

Xem tiếp

Thông báo

  • 01/03/2021 08:17

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 03/2021

Xem tiếp

Thông báo

  • 01/02/2021 08:15

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 02/2021

Xem tiếp

Thông báo

  • 22/01/2021 13:26

Thông báo về việc chi trả lương

Xem tiếp