Thông báo

  • 22/01/2021 13:26

Thông báo về việc chi trả lương

Xem tiếp

Thông báo

  • 01/01/2021 08:47

Kính gửi: Cán bộ, viên chức Trường Đại học An Giang.

Xem tiếp

Thông báo

  • 05/10/2020 08:49

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 10/2020

Xem tiếp

Quyết định

  • 01/10/2020 14:55

Quyết định về qui định mức học phí NH (2020-2021)

Xem tiếp

Quyết định

  • 01/10/2020 14:51

Quyết định về việc định mức thu quản lý chung nhiệm vụ KH và CN thực hiện tại trường ĐHAG

Xem tiếp

Thông báo

  • 15/09/2020 15:01

Thông báo thu học phí chính qui HKI NH (2020-2021)

Xem tiếp

THÔNG BÁO BẢO HIỂM TAI NẠN THÂN THỂ SINH VIÊN NH (2020-2021)

  • 14/09/2020 14:57

Đề nghị các lớp lập danh sách gửi về phòng Kế hoạch- Tài vụ đến hết ngày 30/10/2020

Xem tiếp

Thông báo

  • 01/09/2020 15:09

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 09/2020

Xem tiếp

Thông báo

  • 03/08/2020 14:13

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 08/2020

Xem tiếp

Thông báo

  • 01/07/2020 14:11

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 07/2020

Xem tiếp