Qui trình công việc

TT

Nội dung

Tải về

1

Qui trình tạm ứng, thanh toán các hoạt động tại trường.

Tải file

2

Qui trình mua sắm, sửa chữa tài sản, vật tư, công cụ, dụng cụ, dịch vụ.

Tải file

3

Qui trình thanh toán tiền lương, phụ cấp, thu nhập tăng thêm.

Tải file

4

Qui trình thu học phí

Tải file