Quyết định

  • 01/01/2018 08:20

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường Đại học An Giang

Xem tiếp

THÔNG BÁO

  • 22/02/2017 13:49

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 2017

Xem tiếp

THÔNG BÁO

  • 22/02/2017 13:47

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2016 ĐÃ ĐIỀU CHỈNH

Xem tiếp

THÔNG BÁO

  • 14/09/2016 10:06

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2015

Xem tiếp

THÔNG BÁO

  • 04/07/2016 14:46

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2016

Xem tiếp

THÔNG BÁO

  • 28/06/2016 15:07

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 2016

Xem tiếp

THÔNG BÁO THẨM ĐỊNH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2014

  • 01/04/2016 07:56

Số: 163a/TP-STC Ngày ban hành: 18/06/2014

Xem tiếp

Thông báo

  • 09/10/2015 14:29

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2015

Xem tiếp

THÔNG BÁO THẨM ĐỊNH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2014

  • 20/06/2015 14:17

Số: 163a/TP-STC Ngày ban hành: 18/06/2015

Xem tiếp