Chức năng:

-         Tham mưu cho Hiệu trưởng về giám sát điều hành kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp, các nguồn kinh phí hợp pháp khác và các nghiệp vụ kế toán theo đúng quy định hiện hành.

-         Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác xây dựng kế hoạch phát triển của Nhà trường theo định kỳ.

Nhiệm vụ:

-         Lập kế hoạch theo dõi giám sát và kiểm tra báo cáo lưu trữ chứng từ trong việc thu chi, sử dụng tài chính và các lĩnh vực khác có liên quan đến công tác kế hoạch – tài vụ trong toàn trường.

-         Giám sát, theo dõi, sửa đổi, bổ sung qui chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với qui định của Nhà nước.

-         Đề xuất phân bổ tài chính thường xuyên từng năm.

-         Tham mưu xét duyệt dự toán thu, chi hằng năm của các đơn vị trực thuộc.

-         Xét duyệt yêu cầu điều chỉnh dự toán chi năm còn nằm trong giới hạn đã được duyệt và dự toán chi từng công việc.

-         Tổ chức thực hiện dự toán thu nhận hàng năm đã duyệt và các khoản thu nhận khác theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.

-         Thực hiện chi xuất tài chính cho các khoản chi chế độ qui định, các khoản chi theo dự toán chi công việc được duyệt và các khoản chi ngoài dự toán chi được Hiệu trưởng phê duyệt.

-         Thực hiện thu nộp thuế thu nhập cá nhân có thu nhập cao.

-         Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các qui định quản lý tài chính và chế độ tài chính. Thực hiện dự toán thu chi hằng năm, chế độ chi trả cho người lao động, chế độ quản lý tài sản, các quy định về công nợ, xử lý mất mát, hư hỏng, thiếu hụt tài sản.

-         Thực hiện các thủ tục giao dịch ngân sách theo quy định với Kho bạc Nhà nước An Giang. Thực hiện các thủ tục giao dịch tài chính với các Ngân hàng thương mại có mở tài khoản.

-         Phát hành và lưu chuyển các chứng từ kế toán theo quy định. Thực hiện đầy đủ công tác kế toán tài chính theo qui định Nhà nước.

-         Lập kế hoạch dự toán ngân sách, thực hiện và hướng dẫn việc phân phối sử dụng nguồn kinh phí chung.

-         Giám định tình hình thực hiện dự toán, các định mức chi tiêu được duyệt về các lĩnh vực. Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị, kiểm tra định kỳ việc sử dụng tài chính.

-         Phối hợp Phòng Đào tạo, các Khoa có liên quan tổ chức việc thu nhận học phí của sinh viên.

-         Báo cáo thu chi hàng quí cho Ban Giám Hiệu.

-         Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm của Nhà trường, tổng hợp kế hoạch hoạt động của các đơn vị trực thuộc Ban Giám Hiệu. Đề ra những giải pháp tối ưu để thực hiện kế hoạch.

-         Lập các kế hoạch trung hạn, dài hạn và các dự án kêu gọi đầu tư đối với sự phát triển của Nhà trường.

Định hướng thời gian tới:

Mục tiêu, chất lượng

-         Tiếp nhận, xử lý và thanh toán đúng theo quy trình thanh toán nội bộ đã ban hành.

-         Công khai dự toán, quyết toán thu – chi theo quy định.

-         Thanh toán tiền lương từ ngày 01 đến 05 hàng tháng

-         Thanh toán chế độ, chính sách của sinh viên không quá 3 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ thanh toán.

-         Công tác thu học phí: thu đúng, thu đủ đạt 100% kế hoạch

-         Lập dự toán, báo cáo tài chính đúng thời gian quy định của Sở Tài chính.

-         Không để xảy ra tình trạng khiếu kiện của học viên, sinh viên liên quan đến thu học phí.

-         100% thành viên thành thạo các ứng dụng tin học phục vụ công tác chuyên môn.