CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ông: Trần Xuân Lâm

Kế toán trưởng

SĐT: 0907130.123

E-Mail: txlam@agu.edu.vn

 

- Phụ trách chung

- Công tác lập dự toán, quyết toán.

- Công tác thi đua khen thưởng.

- Xây dựng phương án tự chủ, quy chế, quy trình nghiệp vụ.

- Phụ trách Website, hệ thống phần mềm kế toán P.KHTV

- Công tác đột xuất khác do Hiệu trưởng phân công.

v11.jpg

 

Bà: Nguyễn Lan Tuyền

Phó trưởng phòng

SĐT: 0918.958.859

E-Mail: Nltuyen@agu.edu.vn

- Phụ trách hoạt động thu sự nghiệp của các đơn vị trực thuộc

- Thẩm định kinh phí đề tài NCKH

- Xét duyệt kinh phí thực tập, thực tế

- Công tác kiểm định, đảm bảo chất lượng

- Công tác đột xuất khác

 

Bà: Trác Ngọc Nhã

Kế toán viên

SĐT: 0908-584-797

E-Mail: tnnha@agu.edu.vn

 

- Kế toán tổng hợp

- Báo cáo tài chính

- Công khai tài chính

- Công tác đột xuất khác

 

Bà: Phạm Thị Bích Loan

Kế toán viên

SĐT: 091-306-6511

E-Mail: ptbloan@agu.edu.vn

 

- Kế toán chi nguồn NSNN

- Lập đối chiếu nguồn NSNN

- Công tác đột xuất khác

 

Bà: Mai Thị Kim Hải

Kế toán viên

SĐT: 091-888-5590

E-Mail: mtkhai@agu.edu.vn

 

- Kế toán tiền mặt

- Sinh hoạt phí SV Lào, Camphuchia

- Theo dõi tạm ứng

- Công tác kiểm định, đảm bảo chất lượng

- Công tác đột xuất khác

 

Bà: Nguyễn Thanh Hoàng

Kế toán viên

SĐT: 0947-711-344

E-Mail: nthoang@agu.edu.vn

 

- Theo dõi đối chiếu danh sách đóng, hoàn trả nguồn thu học phí: CQ, SĐH, TC

- Theo dõi Hợp đồng, thanh lý HĐ các hoạt động dịch vụ, liên kết đào tạo

- Quản lý, cấp phát hóa đơn, biên lai thu tiền.

- Thanh toán học bổng, trợ cấp sinh viên.

- Công tác đột xuất khác

 

Bà: Đinh Thị Tâm

Kế toán viên

SĐT: 0968-185-123

E-Mail: dinhthitam@agu.edu.vn

 

- Kế toán tiền gửi Kho Bạc.

- Lập đối chiếu tiền gửi KB

- Theo dõi, đối chiếu tình hình tăng giảm TSCĐ với P.QTTB

- Công tác đột xuất khác

 

Bà: Trang Thị Huy Phương

Kế toán viên

SĐT: 0983-000-916

E-Mail: tthphuong@agu.edu.vn

- Kế toán tiền lương, tiền công, tiền làm thêm giờ và các khoản thù lao khác liên quan đến viên chức.

- Theo dõi, đối chiếu khoản trích nộp theo lương với các cơ quan có liên quan.

- Thanh toán chế độ đào tạo, bồi dưỡng, công tác phí

- Cập nhật thông tin trang Web phòng

- Công tác đột xuất khác

Ông: Mã Quang Thịnh

Kế toán viên

SĐT: 0919-422-693

E-Mail: mqthinh@agu.edu.vn

- Kế toán thuế

- Kế toán tiền gửi ngân hàng, chi trả thu nhập

- Kế toán hoạt động NCKH, viện trợ

- Công tác đột xuất khác

 

Bà: Lý Thị Phấn

Kế toán viên

SĐT: 090-809-2206

E-Mail: ltphan@agu.edu.vn

- Thủ quỹ

- Giao, nhận hồ sơ thanh toán

- Văn thư

- Công tác đột xuất khác