BIỂU MẪU DÀNH CHO CB - GV

STT

TÊN BIỄU MẪU

TẢI VỀ

 THANH TOÁN

1

Giấy đề nghị tạm ứng

download.png

2

Giấy đề nghị thanh toán

download.png

3

Bảng kê đề nghị thanh toán

download.png

4

Giấy thanh toán tiền thuê ngoài

download.png

5

Giấy báo làm thêm giờ

download.png

6

Mẫu chấm công thêm giờ

download.png

7

Bảng chấm công

download.png

8

Hợp đồng giao khoán CV, SP

download.png

9

Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

download.png

10

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương

download.png

11

Bảng đề nghị thanh toán Giáo trình/TLGD

download.png

12

Danh sách chi tiền lương và các khoản thu nhập khác qua TK theo lương

download.png

13 Giấy đề nghị rút kinh phí đề tài NCKH

download.png

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

1

Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

download.png

2

Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng

download.png

3

Thư xác nhận thu nhập

download.png

LẬP  DỰ TOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA NĂM

1

Biểu mẫu

download.png

 

2

Hướng dẫn

download.png