Tin tức mới

Thông báo
  • 18/01/2023 15:05

Thông báo về việc chi trả lương T01/2023

Xem thêm
Thông báo
  • 01/12/2022 15:19

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 12/2022

Xem thêm
Thông báo
  • 01/11/2022 15:14

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 11/2022

Xem thêm
Thông báo
  • 01/10/2022 09:26

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 10/2022

Xem thêm
Thông báo
  • 01/09/2022 09:24

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 09/2022

Xem thêm
Thông báo
  • 01/08/2022 09:23

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 08/2022

Xem thêm
Thông báo
  • 01/07/2022 08:50

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 07/2022

Xem thêm
Thông báo
  • 01/06/2022 08:49

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 06/2022

Xem thêm
Thông báo
  • 02/05/2022 08:48

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 05/2022

Xem thêm