Tin tức mới

Thông báo
  • 01/10/2022 09:26

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 10/2022

Xem thêm
Thông báo
  • 01/09/2022 09:24

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 09/2022

Xem thêm
Thông báo
  • 01/08/2022 09:23

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 08/2022

Xem thêm
Thông báo
  • 01/07/2022 08:50

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 07/2022

Xem thêm
Thông báo
  • 01/06/2022 08:49

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 06/2022

Xem thêm
Thông báo
  • 02/05/2022 08:48

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 05/2022

Xem thêm
Thông báo
  • 01/04/2022 08:43

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 04/2022

Xem thêm
Thông báo
  • 01/03/2022 08:42

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 03/2022

Xem thêm
Thông báo
  • 25/01/2022 14:35

Thông báo về việc chi trả lương T01+02/2022

Xem thêm