Thông báo

  • 03/09/2018 14:48

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 09/2018

Xem tiếp

Thông báo

  • 03/08/2018 16:48

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 08/2018

Xem tiếp

Thông báo

  • 05/07/2018 15:45

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 07/2018

Xem tiếp

Thông báo

  • 04/06/2018 16:16

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 06/2018

Xem tiếp

Thông báo

  • 04/05/2018 09:11

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 05/2018

Xem tiếp

Thông báo

  • 07/04/2018 08:39

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 04/2018

Xem tiếp

Thông báo

  • 13/03/2018 14:09

Về việc thu học phí HK2(2017-2018) hình thức giáo dục thường xuyên lớp DT12GT

Xem tiếp

Thông báo

  • 05/03/2018 15:50

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 03/2018

Xem tiếp

Thông báo

  • 05/02/2018 15:36

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 02/2018

Xem tiếp

Thông báo

  • 02/02/2018 14:07

Về việc thu học phí HK2(2017-2018) hình thức giáo dục thường xuyên lớp DT11QT

Xem tiếp