Thông báo

  • 07/10/2019 14:03

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 10/2019

Xem tiếp

Thông báo

  • 06/09/2019 15:05

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 09/2019

Xem tiếp

Thông báo

  • 08/08/2019 15:41

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 08/2019

Xem tiếp

Thông Báo

  • 05/07/2019 08:59

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 07/2019

Xem tiếp

Thông Báo

  • 07/06/2019 09:26

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 06/2019

Xem tiếp

Thông báo

  • 06/05/2019 16:17

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 05/2019

Xem tiếp

Thông báo

  • 01/04/2019 14:12

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 04/2019

Xem tiếp

Thông báo

  • 04/03/2019 08:46

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 03/2019

Xem tiếp

Thông báo

  • 18/01/2019 10:29

Thông báo về việc chi trả lương, thu nhập tăng thêm và trợ cấp tết

Xem tiếp

THÔNG BÁO BẢO HIỂM CON NGƯỜI (ĐỐI VỚI CB-GV) NĂM 2019

  • 11/12/2018 10:07

Đề nghị các đơn vị lập danh sách gửi về phòng Kế hoạch- Tài vụ trước ngày 27/12/2018 ...

Xem tiếp