Thông báo

  • 01/01/2020 08:54

Kính gửi: Cán bộ, viên chức Trường Đại học An Giang

Xem tiếp

Thông báo

  • 02/12/2019 08:56

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 12/2019

Xem tiếp

Thông báo

  • 01/11/2019 08:52

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 11/2019

Xem tiếp

Thông báo

  • 07/10/2019 14:03

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 10/2019

Xem tiếp

Thông báo

  • 06/09/2019 15:05

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 09/2019

Xem tiếp

Thông báo

  • 08/08/2019 15:41

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 08/2019

Xem tiếp

Thông Báo

  • 05/07/2019 08:59

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 07/2019

Xem tiếp

Thông Báo

  • 07/06/2019 09:26

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 06/2019

Xem tiếp

Thông báo

  • 06/05/2019 16:17

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 05/2019

Xem tiếp

Thông báo

  • 01/04/2019 14:12

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 04/2019

Xem tiếp