Thông báo

  • 04/03/2019 08:46

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 03/2019

Xem tiếp

Thông báo

  • 18/01/2019 10:29

Thông báo về việc chi trả lương, thu nhập tăng thêm và trợ cấp tết

Xem tiếp

THÔNG BÁO BẢO HIỂM CON NGƯỜI (ĐỐI VỚI CB-GV) NĂM 2019

  • 11/12/2018 10:07

Đề nghị các đơn vị lập danh sách gửi về phòng Kế hoạch- Tài vụ trước ngày 27/12/2018 ...

Xem tiếp

Thông báo

  • 05/12/2018 16:37

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 12/2018

Xem tiếp

Thông báo

  • 05/11/2018 16:36

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 11/2018

Xem tiếp

Thông báo

  • 05/10/2018 16:33

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 10/2018

Xem tiếp

Thông báo

  • 03/09/2018 14:48

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 09/2018

Xem tiếp

Thông báo

  • 03/08/2018 16:48

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 08/2018

Xem tiếp

Thông báo

  • 05/07/2018 15:45

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 07/2018

Xem tiếp

Thông báo

  • 04/06/2018 16:16

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 06/2018

Xem tiếp