CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ông: Trần Xuân Lâm

Kế toán trưởng

SĐT: 0907130.123

E-Mail: txlam@agu.edu.vn

 

 

 

Bà: Nguyễn Lan Tuyền

Phó trưởng phòng

SĐT: 0918.958.859

E-Mail: Nltuyen@agu.edu.vn

 

Bà: Trác Ngọc Nhã

Kế toán viên

SĐT: 0908-584-797

E-Mail: tnnha@agu.edu.vn

 

 

Bà: Phạm Thị Bích Loan

Kế toán viên

SĐT: 091-306-6511

E-Mail: ptbloan@agu.edu.vn

 

 

Bà: Mai Thị Kim Hải

Kế toán viên

SĐT: 091-888-5590

E-Mail: mtkhai@agu.edu.vn

 

 

Bà: Nguyễn Thanh Hoàng

Kế toán viên

SĐT: 0947-711-344

E-Mail: nthoang@agu.edu.vn

 

 

Bà: Đinh Thị Tâm

Kế toán viên

SĐT: 0968-185-123

E-Mail: dinhthitam@agu.edu.vn

 

 

Bà: Trang Thị Huy Phương

Kế toán viên

SĐT: 0983-000-916

E-Mail: tthphuong@agu.edu.vn

 

Bà: Lý Thị Phấn

Kế toán viên

SĐT: 090-809-2206

E-Mail: ltphan@agu.edu.vn